Trang chủ » Gần 200 cán bộ chủ chốt huyện Vĩnh Bảo được quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa 11)

Gần 200 cán bộ chủ chốt huyện Vĩnh Bảo được quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa 11)

(Ngày đăng: 15-08-2014 06:00:01)
        
(HPĐT)- Ngày 11-8, Huyện ủy Vĩnh Bảo tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị khóa 11; Nghị quyết Trung ương 9 (khóa 11) tới gần 200 cán bộ chủ chốt của các phòng, ban, đơn vị và 30 xã, thị trấn trên địa bàn.

​Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên nghe đồng chí Nguyễn Văn Quyn, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo giới thiệu Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trong đó, đi sâu vào nội dung sự cần thiết ban hành Nghị quyết; đánh giá tình hình 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 8) về văn hóa; mục tiêu quan điểm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới; đề cương văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; quy chế bầu cử trong Đảng; quy định việc lấy phiếu tín nhiệm; thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; các công việc quan trọng Bộ chính trị giải quyết từ hội nghị Trung ương lần thứ 8 đến hội nghị Trung ương lần thứ 9 và một số vấn đề quan trọng khác./.

Nguồn:
Tag: